Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ
Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ

Ɨf ɏøᵾ ȼȺn’ŧ łøvɇ ɏøᵾɍsɇłf ħøw đɇ ħɇłł ɏøᵾ ǥønnȺ łøvɇ sømɇƀøđɏ ɇłsɇ🖤

Followers

1,163

Following

1,627

Media Uploads

13

Instagram ID

3850493904

Instagram Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Media Uploads
2019-08-16 Fri 1,002 - 1,434 - 19 -
2019-08-17 Sat 1,003 +1 1,435 +1 19 -
2019-08-19 Mon 1,001 -2 1,437 +2 19 -
2019-09-18 Wed 1,026 +25 1,455 +18 28 +9
2019-09-19 Thu 1,026 - 1,454 -1 28 -
2019-10-21 Mon 1,078 +52 1,494 +40 33 +5
2019-11-03 Sun 1,103 +25 1,512 +18 35 +2
2019-11-13 Wed 1,109 +6 1,514 +2 33 -2
2019-11-17 Sun 1,109 - 1,519 +5 31 -2
2019-11-19 Tue 1,111 +2 1,517 -2 31 -
2019-12-01 Sun 1,122 +11 1,542 +25 30 -1
2019-12-06 Fri 1,116 -6 1,549 +7 22 -8
2019-12-10 Tue 1,122 +6 1,557 +8 24 +2
2019-12-12 Thu 1,123 +1 1,558 +1 24 -
2020-01-18 Sat 1,163 +40 1,627 +69 13 -11
Total Summary +161 -6
Next update in 0 hours 59 minutes